Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en
transacties.

Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt WR Scooters niet.
Door het geven van opdrachten aan WR Scooters
worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn
gegaan.

Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd
die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn
ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook
al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

Op al onze transacties en/of daaruit
voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die verband houden met
overeenkomsten tussen WR Scooters en cliënt, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren,
worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats
van WR Scooters ressorteert.

Omstandigheden buiten onze wil en toedien van
dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs
niet van WR Scooters kan verwacht worden, gelden voor WR Scooters als overmacht
en geven aan WR Scooters het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor
enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn.
De levertijden worden vastgesteld in de
verwachting, dat WR Scooters kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding
en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd.

Voor alle directe schade van cliënt, op
enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet
tijdige- of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de
aansprakelijkheid van van WR Scooters beperkt tot het bedrag waarvoor WR
Scooters zich met betrekking tot niet-, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd, dan wel (indien WR Scooters zich
niet heeft verzekerd) tot een bedrag waarvoor een met WR Scooters vergelijkbare
onderneming zich normaliter pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede
begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij cliënt, op enigerlei
wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering
van de overeenkomst met WR Scooters, is deze nimmer aansprakelijk. WR Scooters
heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt aan WR Scooters alle mogelijke
medewerking dient te verlenen.

Alle door WR Scooters te leveren goederen of
materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door
tussenkomst van WR Scooters het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor
risico van de cliënt.
Ook in geval van franco-levering is cliënt
aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of water schade en die
door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen
zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden.
Een reclame met betrekking tot geleverde
goederen dient schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de goederen,
waarover cliënt reclameert, aan WR Scooters kenbaar te worden gemaakt, dan wel
binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

Een reclame als hiervoor bedoeld schort
betalingsverplichting niet op.
De verkochte en geleverde goederen blijven
eigendom van WR Scooters, zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan
en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na algehele voldoening van het
door hem terzake verschuldigde.

Betaling dient à contant te geschieden zonder
enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk
overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht.

Indien binnen deze termijn niet is betaald,
wordt een rente berekend van 1,5% per maand, gedeelten van een maand voor een
gehele maand gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de
verdere rechten die aan WR Scooters toekomen.

Bij uitstaan van onze overeenkomst terzake van
enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie
jegens WR Scooters door de cliënt gepleegd, is WR Scooters gerechtigd van de
cliënt tevens te vorderen alle kosten – zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke – die door WR Scooters ter inning van deze vordering worden
gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen.
Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval,
waarin WR Scooters zich voor invordering van de hulp van derden heeft
verzekerd.

Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te
zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,00
zonder dat WR Scooters gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is
vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten
die derden ons terzake van invordering in rekening brengen.

Indien WR Scooters genoodzaakt is het
faillissement van de cliënt aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente,
tevens alle kosten terzake van een faillissement aanvragen, ook die terzake van
de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven
gaan, verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van geleden schade,
winstderving, kosten en interest.

Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting
tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met van der
Visch gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van
faillissement, surseance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf
van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn
ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie
treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn
en heeft WR Scooters het recht om zonder ingebrekestelling en zonder
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst
geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat
van der Visch tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de
aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en
interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die WR
Scooters op cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van
het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.

Let op:
Snelle
onderdelen alleen uitsluitend voor circuit of eigen terrein gebruik, WR
Scooters is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik
en – of montage.
Twijfel je of een artikel gehomologeerd is (dus
gebruikt mag worden op de openbare weg) neem dan voor de zekerheid even contact
met ons op.
Op snelle en elektrische onderdelen zit geen
garantie, en kunnen niet retour verzonden worden!!!!

Terugsturen
Retouren binnen 14 dagen in originele verpakking
Retouren dienen ons franco te bereiken.
Retouren van snelle en elektronische delen kan
niet.
Transportkosten zijn voor eigen rekening!
Wilt u het bestelde onderdeel om wat voor reden
retour sturen dan zijn altijd de gemaakte verzendkosten/handelingskosten voor
de klant.

Prijzen, afbeeldingen en teksten
Prijs
en type fouten voorbehouden.
Shop prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van
het echte product.
Bij een aantal producten staat
origineel model dit houdt in dat het nagemaakt is van het originele
product.

Handeling & Verzendkosten Scooters / Fietsen
Scooters/fietsen worden voor het vaste bedrag
van 49,50 euro door heel Nederland Bezorgd, let op sommige modellen worden
gratis bezorgd, maar dan staat het er bij vermeld.
Bij aankomst van scooter/fiets direct controleren
op transportschade dit anders direct telefonisch melden en noteren op de pakbon
voordat u een handtekening zet voor ontvangst. En pakbon retour zenden of
mailen binnen 1 dag.
Wij wijzen u er op dat u ten alle tijde
verplicht bent, ervoor zorg te dragen dat het kentekenbewijs te naam gesteld
word. Bij nalatigheid hiervan zullen alle eventuele hieruit voorkomende kosten
op u worden verhaald.

Aankoop Scooter / Brommer / Fietsen / Elektrische fietsen,
Herroepingsrecht.

Bij aankoop van een nieuwe,
gebruikte scooter/brommer/fiets/elektrische fiets kunt u geen beroep doen
op uw herroepingsrecht.
Dit in verband met het feit dat onze producten
afschrijvingsonderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet
meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het kenteken een datum
gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten
terugnemen. Dit geld tevens voor gebruikte scooters, brommers, fietsen en
elektrische fietsen.
Bij het niet nakomen van het onderhoudsschema,
opvoeren of zelf sleutelen vervalt de garantie.
De garantie vervalt tevens indien de motor door
het niet uitvoeren van regelmatige olie-inspecties defect raakt.

Laatste wijziging
De laatste wijzigingen werden aangebracht op
04-12-2019